Am Cittaslow yr Wyddgrug

Yr Wyddgrug yw’r dref gyntaf yng Nghymru i gael ei chroesawu i’r rhwydwaith Cittaslow. Mae Cittaslow Yr Wyddgrug yn cynnwys amryw byd o sefydliadau ac unigolion lleol ac yn cael ei gefnogi gan Gyngor Tref Yr Wyddgrug. Mae gan Cittaslow Yr Wyddgrug dri is-grwp:

Mae gan bob tref wahanol anghenion ac, o fewn y meini prawf hyn, mae’r blaenoriaethau’n cael eu gosod ar lefel leol. Yn Yr Wyddgrug, mae’r rhain yn cael eu penderfynu gan amrywiol ymarferion ymgynghori gyda’r gymuned ac astudiaethau lleol. Mae Partneriaeth Tref Yr Wyddgrug wedi defnyddio’r wybodaeth yma i gynhyrchu chwech datganiad dyheadau ar sut dref fydd Yr Wyddgrug yn y dyfodol, ac ar hyn o bryd yn gweithio ar Gynllun Gweithredu ar gyfer y Dref.

Mae’r dyddiadau ar gyfer cyfarfodydd a gweithgareddau i’w cael yn Newyddion Diweddaraf. Mae pob un o gyfarfodydd Cittaslow Yr Wyddgrug yn rhai cyhoeddus ac mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb ddod iddynt.

A: YR AMGYLCHEDD

A1. Offer i brofi ansawdd aer a chofnodi cyflwr yr amgylchedd
A2. Rheolau ar gyfer ansawdd cyflenwadau dwr ac i sicrhau nad yw dwr afonydd adyfrffyrdd wedi’i lygru
A3. Cynlluniau i weithredu’r dechnoleg compostio newydd ac i hyrwyddo compostio ynh nghartrefi pobl
A4. Y gallu a fesur llygredd golau a chyllun gweithredu i’w atal
A5. Cymhelliant i annog pobl i ddefnyddio ffynonellau ynni amgen
A6. Mecanweithiau a fesur gollyngiadau electromagnetig a chyllun gweithredu i’w lleihau
A7. Offer i fesur llygredd swn a chynlluniau leihau
A8. Cynlluniau i gael gwared ar hysbysebion sy’n edrych yn hyll
A9. Defnyddio system rheoli’r amgylchedd
A10.Yn rhan o brosiectau ‘Agenda Lleol 21′

B: SEILWAITH

B1. Mannau gwyrdd taclus
B2. Datblygu a gweithredu strategaeth mynediad a rheolo trafggi integredig gan roi sylw i anghenion cerddwryr a chymeriad hanessyddol y dref
B3. Mynedfa hwylus i bobla anab; i swddfeydd a mannau cyhoeddus
B4.Seilwaith sy’n hwyluso ffyrdd gwahanol o symud
B5. Cyfleusterau cyhoeddus di-dal a mynedfeydd hwylus
B6. Llefydd a bobl eistedd a gorffwys, nid mewn canolfannau trefi’n unig
B7. Yr un oriau agor gan wahanol adrannau’r Cyngor
B8. Swyddfa Cysylltiadau Cyhoeddus ar gael
B9. Canolfan Alwadau Dinas ar gael
B10.Cynllun i oriau gwaith yr holl fusnesau gyd-fynd ag anghenion pobl dref

C: ANSAWDD Y FFRAMWAITH TREFOLHYRWYDDO CYNNRYCH LLEOL

C1. Cynlluniau i hyrwyddo gwaith cynnal a chadw, gwaith cadwraeth a gwella ardaloedd, adeiladau ac arteffactau hanesyddol o arwyddocad diwyllainnal a lleol a chynlluniau i’w hail ddefnyddio’n briodol
C2.Cynlluniau a ddielu larymau lladro, ar y cyd a mesurau a ddiogelu eiddo preifat a diogelu’r gymuned
C3. Annog pobl i ddefnyddion llestri a chyllyll a ffyrc a gellir eu hailddefnyddio mewn sefydliadau cyhoeddus
C4. Defnyddio biniau sbwriel sydd wedi’u cynllunio ofalus a dulliau effeithiol a reoli sbwriel a gwastraff
C5. Cynlluniau i blanu planhgion persawrus neu blanhigion sy’n gwella’r amgylchedd mewn gerddi cyhoeddus a phreifat

C6. Annog pobl a ddefnyddion gwefannau rhyngweithiol lle gallant gyfathrebu a gweinyddwyr a dref
C7. Cynlluniau i hyrwyddo pensaerniaeth eco-gyfeillgar
C8. Cynlluniau i annog pobl i werthfawrogi canolfan hanesyddol a’u gwneud yn fwy hygyrch drwy baratoi Cynllyniau TRefi, Adroddisdau Gwerthuso, Datganiadau Dylunio Trefi new ddofennau tebyg

D: HYRWYDDO CYNNYRCH LLEOL

D1. Cofestr Cittaslow o gynhyrchwyr a chynnyrch lleol a fewn dalgylch naturaiol y dref
D2. Digwyddiadau a hyfforddiant i helpu pobl i werthfawrogi a diogelu traddoddiadau diwylliannol ac artistig lleol
D3. Cynlluniau a hybu safleoedd ar gyfer ffermwyr a marchnadoedd organig
D4. cynlluniau i goid ymwybyddiaeth o fwyd da a maeth
D5. Rhagleni addysgan ymwneud a chynhyrchu bwyd organig
D6. rhoi mesurau ar waith i ddiogelu bwydydd lleol unigryw
D7. Cynllunia i hybu ffermio organig a chynllun tystysgrif a ddynnodi cynnyrch o safon
D8. Creu ymwybyddiaeth a fwydydd traddodiaddol
D9. Cynlluniau i ddiogelu nwyddau a chynnyrch sy’n cynrychiolo traddodiad lleol

E: LLETYGARWCH A’R GYMUNED

E1. Ymrwymiad i ddatblygu’r Gmdeithas Bwyd Araf
E2. Arwyddion a chyfarwyddiadau amlieithog
E3. Hyfforddiant i’r rhieni sy’n darparu gwasanaethau i ymwelwyr a bod yn rhan a fentrau fel Cynllun Croeso Cymru
E4. Llwybrau twristaidd wedi’u marcio’n glir gyda gwybodaeth a disgrifiadau
E5. Canllawiau ‘Cittaslow’ wedi’u hargraffu
E6. Hybu croestoriad aeang o weithgareddau cymdeithasol, clybiau chwaraeon a chyfleoedd i wiroddloi i’r gymuned gyfan
E8. Hyrwyddo digwyddiadauarbennig i hybu datblygiadau a rhoi cymorth a gylflesusterau i’w gwenud yn haws i bobl ddod draw a’u mywnhau
E9. Hyrwyddo unrhyw fentrau tebyg a fudiad Cittaslow

F: CREU YMWYBYDDIAETH O FUDIAD CITTASLOW

F1. Cyfeirlyfr o gyrff sy’n cyfrannau at nodau ac mudiad Cittaslow
F2. Logo Cittaslow ar ddogfennau’r Cyngor / partneriaeth (penawdau llythyrau etc)
F3. Hyrwyddo amcanion a dulliau’r mudiad
F4. Gwefan yn dangos sut y mae themau Cittaslow yn cael eu defynddio
F5. Hyrwyddo bywyd teuluol a byw’n iach i bobl o bob oed
F6. Darpariaeth yn y gyllideb i ddefnyddio’r gofynion a’r mesurau i wella sgorau
F7. Erthyglau’n cyfeirio at Cittaslow i’w dangos ar hysbyfyrddau’r Cyngor a sefydlu dulliau cyfathrebu a’r wasg cyfryngau lleol a chenedlaethol
F8. Mentrau i gynnwys arweinwyr barn a chwmniau lleol i helpu i sicrhau eu bod yn cydymffurfio a gofynion mnudiad Cittaslow
F9. Annog ysgolion, ysbytai, cynghorau, canolfannau cymuned a chwmniau twristiaeth i ddefynyddio cynnyrch lleol.